Skip to content
-
Án gian thờ 3 cấp mộc chưa sơn

Án gian thờ 3 cấp mộc chưa sơn

Loại bàn thờ: Án gian 3 cấp cỡ vừa cho chung cư Mẫu họa tiết: Chạm chổ chữ Tâm

Ý nghĩa chạm chổ chữ Tâm:

Nói đến chữ Tâm là nói đến cuộc sống đạo đức, làm theo lẽ phải đúng với đạo làm Người.

  1. “Tâm” là trái tim bằng xương, bằng thịt (Phật giáo không để ý tới nghĩa này);
  2. “Tâm” là thức (vijnàna) và theo một nghĩa nào đó, nó chính là ý thức thông thường của con người;
  3. Không chỉ là ý thức, “Tâm” còn là toàn bộ thế giới bên trong, cái chủ quan, tâm hồn, tình cảm, ý đồ, tinh thần, tâm lý. “Tâm” không chỉ là lý mà còn là tình. Cái “Tâm” này chính là “manas”;
  4. Ở góc độ “Tâm” là thức thứ tám, thì nó bao gồm cả tiềm thức;
  5. “Tâm” còn là sự tổng hợp của tất cả cái “Tâm” theo nghĩa thứ hai, thứ ba, thứ tư;
  6. Trong Phật giáo, “Tâm” còn là bản thể vũ trụ, đó chính là tâm thể, chân tâm.
3/5 (2 bầu chọn)